Правила прийому

  1. Загальна частина.

1.1  До професійного навчального закладу приймаються громадяни України,   іноземці та особи     без громадянства, які мають повну чи базову середню освіту або освіту, достатню для оволодіння робітничими професіями.

1.2  Громадяни України користуються рівними правами при вступі до професійного навчального закладу відповідно до своїх здібностей і нахилів. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, при прийомі  до професійних навчальних закладів користуються рівними правами з громадянами України.

Права інших іноземців на здобуття професійної освіти регулюються чинним  законодавством або міжнародними договорами України.

  1. Приймальна комісія

2.1 .Прийом до професійного навчального закладу здійснює приймальна комісія.

2.2  Очолює приймальну комісію директор професійного навчального закладу, який своїм наказом визначає склад і порядок її роботи, затверджує правила прийому до професійно –  технічного навчального  закладу, розроблені до початку прийому документів.

2.3  Приймальна комісія проводить із вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування, організовує роботу з комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників, а також вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.4. Правила прийому до професійного навчального закладу своєчасно доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та/або/ інформаційні стенди і мають обумовлювати:

  • перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно з отриманою ліцензією;
  • вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією/спеціальністю/ та спеціалізацією;
  • планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання за професіями/спеціальностями/;
  • форми та ступневість навчання;
  • обмеження з професій/ спеціальностей/ та спеціалізацій за віком вступників та статтю;
  • перелік вступних випробувань за професіями/спеціальностями/ та спеціалізація ми, порядок і форми їх проведення/ співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо/ та системи оцінювання знань;
  • загальний порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
  • порядок розгляду скаржень результатів вступних випробувань.

2.5. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому до професійного навчального закладу. Прийом документів від вступників затверджуються не раніше ніж за п’ятнадцять днів до початку навчальних занять.

 

3.Документи до вступу.

3.1.Випускники надсилають поштою або подають

– особисто заяву про вступ до професійного навчального закладу із зазначенням обраної професії/спеціальності/ та спеціалізації, форми навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:

– документ про освіту в оригіналі;

– медичну довідку за формою 086-у;

– 6 фотокарток розміром 3х4 см.

–  паспорт(свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), документ про відношення до військової повинності та документи, що дають право на пільги, вступник пред’являє особисто в строки, що визначені для подання документів.

3.2 Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

4.Умови прийому.

4.1. Прийом до професійного навчального закладу проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами вступних випробувань.

4.2  Вступні випробування можуть проводитися поетапно протягом всього періоду прийому документів.

4.3 Зазначений порядок прийому документів і зарахування поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

4.4  Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом  час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних вступних випробуваннях  не допускаються.

5.Зарахування.

5.1. Зараховуються до державних професійних навчальних закладів без вступних   випробувань:

–  особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

–  випускники старшої середньої загальноосвітньої школи, нагороджені золотою ,срібною медаллю;

–  випускники основної середньої загальноосвітньої школи, які мають Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

–  учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями/спеціальностями/, для яких вищезазначені дисципліни є профілюючими;

– випускники професійних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою.

5.2. Зараховуються поза конкурсом при позитивних результатах вступних випробувань:

– діти – сироти та діти, які залишилися без піклування батьків,

– інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією/спеціальністю/ та спеціалізацією;

– особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали   внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

5.3 Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

– особи, Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

– діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому випадку подають копію виписки з наказу про те, що батько/мати/визнані такими, що загинули при виконанні службових обов’язків.

5.4. Зарахування до професійних навчальних закладів оформляється протоколом приймальної комісії і затверджується наказом директора.

5.5  Зарахування проводиться не пізніше ніж за 5 днів до початку занять. Рішення приймальної комісії своєчасно доводяться до відома вступників.

5.6  Оформлення зарахування після конкурсних випробувань може супроводжуватися укладанням договору між професійним навчальним закладом, замовником робітничих кадрів/підприємством/, установою, організацією/ вступником/ його батьками для неповнолітніх/ про навчання та працевлаштування.

5.7. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійного навчального закладу. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування.

При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій/спеціальностей/ професійний навчальний заклад може проводити додатковий прийом.

5.8. Особам, які не зараховані до професійного навчального закладу, а також тим, що без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів із дня прийняття рішення.

5.9. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються 3 місяці, а потім знищуються, про що складається акт.